?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Flag Next Entry
Наше право за границей широко блюдут послы
pyhalov
Указуя нам десницей путь, куда идут ... осторожные люди

8 мая 2017 года посол РФ в Литве Александр Удальцов возложил венок к памятнику «борцам за свободу Литвы»:http://www.delfi.lt/news/daily/medijos-karas-propaganda/keisti-rusijos-ambasados-veiksmai-vilniuje-suglumino-lietuvius-taip-elgiamasi-pirma-karta.d?id=74590202

Tačiau Lietuvos delegacijos atstovus nustebino tai, kas nutiko po to, mat Rusijos ambasadorius kartu su visa delegacija patraukė prie kito paminklo – už kelių šimtų metrų esančio monumento žuvusiems už Lietuvos laisvę. „Mus tai nustebino, mes to nesitikėjome, regis, tai pirmas toks atvejis“, – sakė ceremonijoje dalyvavęs Lietuvos premjero patarėjas Arnoldas Pikžirnis.

„Buvau maloniai nustebinta, kad jie dalyvavo ir visose vietose padėjo vainikų ar gėlių. Tai tam tikra simbolika, kai pagerbia aukas. Ir jie tai padarė savo iniciatyva. Mes išplatinome informaciją užsienio valstybių ambasadoms, kad Lietuva organizuoja Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimo ceremoniją, leidome laisvai pasirinkti, ir jie pasirinko“, – sakė Krašto apsaugos ministerijos protokolo skyriaus vedėja Salvina Taukinaitienė.

Skulptoriaus Kazio Venclovos sukurtas ir 2015 metais atidengtas paminklas skirtas visų Lietuvos karių, kurie žuvo partizaninio karo metais, tremtyse, kalėjimuose ir kurių palaidojimo vieta nėra žinoma, atminimui. Užrašas ant jo skelbia: „Žuvusiems už Tėvynę. Jų kapai žinomi Dievui.“ ...

A. Udalcovas ne tik padėjo vainiką, bet ir pagarbiai nusilenkė prieš paminklą, kuris pirmiausia skirtas prieš Sovietų Sąjungą kovojusiems Lietuvos partizanams. Oficialioji Maskva antisovietinį pasipriešinimą iki šiol laiko neteisėtų ginkluotų grupuočių veikla prieš sovietų valdžią, o Lietuvos partizanus vadina nacionalistinėmis grupuotėmis arba tiesiog banditais.

Dar daugiau – Rusijos ambasados darbuotojai taip pat padėjo gėlių ant netoliese esančių Sausio 13-osios aukų kapų. 1991 metų sausio 13-ąją sovietų kariškiams šturmavus Televizijos bokštą ir Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 13 civilių, buvo sužeisti šimtai žmonių.

Lietuva šią sovietų kariškių akciją vertina kaip nusikaltimą žmoniškumui, siekiant surengti valstybės perversmą. Tačiau Maskva atsisako išduoti Lietuvai įtariamuosius Sausio 13-osios įvykių byloje ir netgi kaltina pačius lietuvius. Kremliaus propagandos kanalai kone kasmet kartoja versiją „savi šaudė į savus“ – esą prie Televizijos bokšto žuvę lietuviai krito nuo mistinių „Sąjūdžio snaiperių“ kulkų, žmonės buvo tyčia stumdomi po šarvuotąja technika, o žuvusiųjų kūnai esą galėjo būti sukeisti su avarijose anksčiau žuvusių žmonių lavonais.


Примерный перевод:

Однако представители литовской делегации были удивлены тем, что произошло после этого, потому что русский посол вместе со всей делегацией отправились к другому памятнику в нескольких ста метрах — памятнику погибшим за свободу Литвы. «Мы удивлены этим, мы не ожидали, кажется, это первый такой случай», — сказал участвовавший в церемонии советник премьер-министра Литвы Арнольдас Пикжирнис.

«Я была приятно удивлена тем, что они приняли участие во всех местах, возложив венки или цветы. Это определённый символизм, когда отдают дань памяти жертвам. И они сделали это по своей собственной инициативе. Мы распространили информацию для иностранных посольств, что Литва организует церемонию чтобы почтить память жертв Второй мировой войны, мы позволили свободный выбор, и они выбрали», — сообщила заведущая протокольным отделом министерства обороны Сальвина Таукинайтене.

Созданный скульптором Казисом Венцловосом памятник был открыт в 2015 году, он посвящён всем литовским военнослужащим, которые погибли в партизанской войне, ссылке, тюрьмах и чьё место захоронения неизвестно. Надпись на нем гласит: «те, кто умер за свою родину. Их могилы известны Богу»...

А.Удальцов не только возложил венок, но почтительно поклонился перед памятником, который предназначен в первую очередь для Советского Союза, который воевал против литовских партизан. Официальная Москва до сих пор рассматривает антисоветское сопротивление как деятельность незаконных вооруженных формирований против Советской власти, а также называет литовских партизан националистическими группами или просто бандитами.

Более того, сотрудники российского посольства возложили цветы к находящимся рядом могилам жертв 13 января. 13 января 1991 года советские военные штурмовали телебашню и здание Комитета по телевидению и радиовещанию, убив 13 гражданских лиц были ранены сотни людей. Литва рассматривает советскую военную акцию в качестве преступления против человечности, для того, чтобы организовать переворот.

Но Москва отказывается выдавать подозреваемых в событиях 13 января Литве, и даже обвиняет самих литовцев. Пропагандистские каналы Кремля почти каждый год повторяют версию «открыли огонь по своим» — якобы литовцы у телебашни погибли от мифических «пуль снайперов».


«Факт продажи Родины прошу занести в протокол»


  • 1
Памятник "лесным братьям"?
Прогиб заЩЩитан...

он там много кому возлагал в тот день:
http://lithuania.mid.ru/-/o-meropriatiah-v-litve-posvasennyh-72-j-godovsine-velikoj-pobedy
запутали может?

а то, что наш президент с венком ходил к памятнику бойцам армии крайовой никого не смущает?

Опередил. «А чиво такова». После поляков чего бы и литовцам не поклониться.

Так и до гитлеровцев дойдём...

Платить и каяться!

тем более у нас литовцев все так запутано...)))

ага. когда? варшавское восстание 1944 года? так это по сути была провокация и подстава всем участникам сопротивления и красной армии.
а так нормально они с немцами ладили. еще и героев типа майору хубаля немцам сдавали

Edited at 2017-05-16 03:48 pm (UTC)

А то, что Армия Крайова вообще-то с фашистами воевала. а ты , видать, не в курсе?

Вот же говнюк этот Саша Удальцов.


просто власовцы

Саша Удальцов отсосет и спляшет, и нашим и вашим, и всё за один прайс.

Это еще с конца 80хх обычное дело в МИДе, залить шары и плясать перед белыми господами калинку-малинку.
Кстати старый алкаш Удальцов возможно даже не понял, куда его привезли после застолья.

«Яков Долгоруков был государственный муж, исполненный сознания высокой ответственности за державу, за ее достоинство, честь и благо. С. М. Соловьев воспроизводит такой эпизод истории.

В 1687 году царь Петр послал его с князем Яковом Мышецким во Францию, чтобы передать Людовику XIV, Королю-Солнцу, грамоту с предложением вступить в союз против турок. Королю это было крайне нежелательно, и потому приняли русских послов весьма прохладно. А после первых же их бесед с министром иностранных дел Людовик дал понять послам, что ответную грамоту он передаст без долгих церемоний. Послы возмутились и сказали: все государи вручают ответную грамоту послам лично, и они, послы русского царя, не примут грамоты иначе, как из королевских рук. Им ответили, что король вельми яростен, обещает учинить послам великое бесчестие.

Долгоруков сказал на это, что не только королевский гнев, но и сама смерть не может принудить их взять грамоту, направленную им через кого-то в посольский двор. И с достоинством присовокупил: "Королевский гнев страшен нам по вине, а без вины вовсе не страшен: должны мы прежде всего взирать на повеление государей своих".

Французы попытались задобрить послов подарками, но они их отвергли. Королю-Солнцу ничего больше не оставалось, как все-таки принять строптивцев в Версале. Но в грамоте они не увидели обращения — "великий государь". Послы потребовали, чтобы грамоту переписали. Им было отказано под тем предлогом, что французский король никому такого титула не дает и себя так не называет. Долгоруков ответил в том смысле, что нам нет дела до других государей и до того, как именуют Людовика, а наш государь — великий. И с тем, не взяв ни грамоты, ни даров королевских, русские послы удалились.

Соловьев пишет: "Мастеры церемоний говорили, что королевскому величеству ни от кого в том таких досадительств прежде не было".

Вот каковы были русские дипломаты и во что они выродились на наших глазах: Шеварднадзе да Кунадзе, Панкин да Козырев…
Захарова да Удальцов.

Отрывок из книги: Владимир Сергеевич Бушин. «Честь и бесчестие нации.» Республика, 1999.

  • 1